Epiko ni Gilgamesh

Si Gilgamesh

ang epiko ni gilgamesh buod tauhan aral temaSa lungsod na tinatawag na Urok ay mayroong isang nilalang na tinatawag na Gilgamesh. Siya ay inilalarawan bilang dalawang katlong diyos at tao naman ang sangkatlo pang natitira.

Siya ay itinuturing pinunong may kayabangan at isang abusado. Kung kaya naman ang kanyang nasasakupan ay nananalangin na siya ay magkaroon ng katapat upang mawaksi ang kapalaluhan.

Si Enkidu

Ang panalangin ng mga tao ay sinagot ng mga diyos sa katauhan ni Enkidu. Ito ay kasinlakas ni Gilgamesh subalit ng sila ay nagtunggalian, natalo si Enkidu. Subalit kalaunan, naging sanggang-dikit ang dalawa.

Dahil sa pagkakaibigan, naging magkakampi ang dalawa sa pagpapatumba sa mga kalaban tulad ni Humbaba. Subalit dahil sa patuloy na pakikipagdigma ng dalawa, ang mga diyos ay hindi natuwa kaya naman ang isa sa kanila ay nakatakdang mawala, at ito ang naging sanhi ng pagkakaratay ni Enkidu sa mahabang panahon.

Ang kahiya-hiyang pagkamatay

Dahil sa pagkakaratay ay nagkaroon ng iba’t ibang panaginip si Enkidu na siyang nagbigay ng katuturan sakanya kung bakit niya sinapit ang kinahantungan.

Binigyan niya ng paalala si Enkidu na siyang nagundyok upang manalangin ito, subalit sa paglipas ng mga araw, binawian ng buhay si Enkidu.

At hindi makakalimutan ni Gilgamesh ang huling tinuran nito “Kaibigan, pinarusahan ako ng mga dakilang diyos at mamamatay akong kahiya-hiya.

Hindi ako mamamatay tulad ng mga namatay sa labanan; natatakot akong mamatay, ngunit maligaya ang taong namatay sa pakikipaglaban, kaysa katulad kong nakahihiya ang pagkamatay.”

Ang Pag-alala

Nalungkot si Gilgamesh sa pagkawala ni Enkidu kung kaya naman pitong araw niya utong ipinagluksa. Matapos ng panahong ito, siya ay nagpagawa ng estatwa upang alalahanin ang yumaong kaibigan..

Tauhan

 1. Anu – ang diyos ama ng langit
 2. Ea – ang diyos ng karunungan at nagsilbing kaibigan ng mga mamamayan
 3. Enkido – ang matapang na katunggali ni Gilgamesh na kalaunan ay naging matalik niyang kaibigan
 4. Enlil – ang diyo ng mundo pati ng hangin.
 5. Gilgamesh – pinuno ng Uruk at pangunahing tauhan ng epiko
 6. Ishtar – ang tinaguriang reyna ng mundo at diyos ng digmaan at pag-ibig
 7. Ninurta – diyos ng alitan
 8. Shamash – diyos na kaugnay ng batas ng mga indibidwal at ng araw
 9. Urshanabi – manlalakbay sa dagat na tinatawag na kamatayan
 10. Utnapishtim – biniyayaan ng walang hanggang buhay

Aral

Ang aral na matutunan sa epiko ay ang tunay at busilak na pagmamahal at pagpapahalaga sa isang kaibigan na hanggang sa pagkawala nito, walang makatitibag sa tiwala at pagmamahal sa isa’t isa.

Tagpuan

 • Uruk – ang lugar na pinaghaharian ni Gilgamesh
 • Kagubatan ng Cedar – kagubatang tirahan ni Humbaba na natalo nina Enkido at Gilgamesh. Pagkatapos ay pinatag ito.
 • Kagubatan – nagsilbing tahanan ni Enkido.

Tema

Ang tema ng epiko ay ang kabayanihan at kahalagahan ng pagkakaibigan

Banghay

Ang epiko ay nagsimula sa pagpapakilala kay Gilgamesh bilang isang mayabang at abusadong hari ng Uruk. Dahil sa kayabangan ay nanalangin ang mga tao na ito ay mawakasan kung kaya ipinadala ng mga diyos si Enkido na nanirahan sa mga kagubatan.

Nang magtagpo ang landas nina Enkido at Gilgamesh naglaban ang mga ito at nagwagi si Gilgamesh. Subalit sa huli, naging magkaibigang matalik ang dalawa na naging magkasangga pa sa pakikipaglaban.

Isa sa kanilang natalo si humbaba na kung saan ang tirahan nito ay kanilang pinatag. Dahil sa hindi natuwa ang mga diyos sa dalawa, itinakda ng mga ito na may isa sa kanila ang mawawala.

Matapos nito ay naratay sa sakit si Enkido at hindi na nabigyang lunas pa kahit na nanalangin at naki-usap ni Gilgamesh sa mga diyos.

Sa huli, namatay si Enkido na siyang ikinalungkot ni Gilgamesh. Ipinagluksa niya ang kaibigang matalik sa loob ng pitong araw at pagkatapos ay kanya itong pinatayuan ng estatwa bilang pag-alala.